Veikimo mikroskopas

Kolposkopà atrado Hansas Hinselmannas tûkstantis devyni ðimtai dvideðimt penktaisiais metais. Tai paskutinis ginekologinis prietaisas, kuris tikisi ir uþpildo mikroskopà, tai yra, dëka sumontuoto læðio, tai leidþia atitinkamam gydytojui tiksliai atlikti moterø reprodukciniø organø tyrimà.

http://lt.healthymode.eu/dr-farin-man-veiksmingos-lieknejimo-tabletes/

Tai labiausiai struktûrizuota, kad bûtø galima iðtirti vulvos, makðties, apatinës gimdos kaklelio ir paties gimdos kaklelio tyrimus. Ðis árankis trunka per trumpà laikà, nes tik kelios minutës, kad bûtø galima nustatyti, ar tam tikras moters organas yra susirgæs, ar ne, ar vëþio pokyèiai gyvena, ar ne, ar yra jo pëdsakø. Vëþys ðiandien yra labiausiai nepalanki þmoniø liga. Nepaisant vaistø paþangos dabartiniais laikais, jis vis dar nëra gydomas, jei jis aptinkamas per vëlai. Todël, iðskyrus standartinius ginekologinius tyrimus, kurie nëra aptikti ankstyvojoje neoplastiniø pokyèiø stadijoje, paminëti keli nauji tyrimai, pvz., Citologiniai árodymai. Taèiau yra atradimas, kad tik septyniasdeðimt procentø gali aptikti vëþinius pokyèius. Kolposkopija, kuri gaminama naudojant áranká, vadinamà kolposkopu, yra daug funkcionalesnë, nes ji suteikia daugiau kaip devyniasdeðimt procentø galimybiø susirasti vëþá pirmame etape. Kodël taip svarbu? Kadangi ankstyvajame, maþiausiame vëþio pokyèiø etape, tai yra ðimtu procentø iðgydoma, o kas yra labai paþengæs, tuo maþesnë paciento galimybë gyventi. Mokslininkai medicinos srityje, taip pat specialistai, atgaivinantys ginekologijos ir moterø reprodukciniø organø vëþá, teigia, kad verta derinti abu tyrimo metodus, t. Y. Atlikti citologiná tyrimà ir kolposkopo tyrimà. Toliau ið tikrøjø yra ðimtu procentø greito vëþio aptikimo ir ið esmës jo iðgyvenimo garantijos. Ðtai kodël tyrinëju apie tai kartà per ketvirtá.