Vat amones veikla

Mûsø kompanijos veikimas paprastai yra ilgas pareigø sàraðas. Todël geras verslo planas ir finansinis pagrindas, o ne viskas, bûsimasis verslininkas taip pat turi atlikti daug formalumø netgi Iþdo pavadinime.

Jei planuojame pasiûlyti gaminius ar teikti paslaugas fiziniams asmenims, privaloma pateikti ir post-revo kasos aparatà. Tai uþima maþas parduotuves, didelius prekybos centrus, taip pat kirpëjus, gydytojus ar groþio salonus.

Turëtø ásigyti vienà „posnet“ kasos revo & nbsp; tai tik pradþia. Svarbus ir bûtinas procesas yra ir kasos aparato praneðimas Mokesèiø tarnybai. Tada jis atliekamas trimis etapais.

Etapo numeriuose Tarnyba turëtø bûti informuojama apie kasos aparatø skaièiø ir jø naudojimà (tikslø adresà. Tokia informacija - raðtu - reikalinga, kad þmonës galëtø tvarkyti áraðus. Verta paminëti, kad sëkmingas tik vienas kasos aparatas, ðis þingsnis gali bûti praleistas.

Kai tik elgiamës su ðiø tarybø biuru, mes galime pradëti apmokestinti kasetes. Svarbu, kad ðis procesas bûtø atliktas dalyvaujant tarnybos darbuotojui. Kà jis skaièiuoja? Sakydami momentà pradëti judëjimà ir atverti árenginio atmintá. Be ðio fragmento maþas fiskalinis kasos aparatas neegzistuoja tiek, kiek tai atitinka mûsø uþduotá.

Treèiasis - galutinis etapas - oficialus finansø ástaigos pareiðkimas iþdo pavadinime. Pirmiausia turite uþpildyti dviejø daliø dokumentà ir ádëti já á deðinæ. Tik tada, dideliu teisiniu bûdu, mes galime pradëti apyvartos áraðymà.

Visø judesiø ir formø pildymas yra tas pats, taèiau kasos aparatas turi bûti periodiðkai priþiûrimas. Vadovø pareiga - techninë prietaiso patikra, pateikta ne reèiau kaip kas dvejus metus. Daugelis kasos aparatø - automatiðkai moko ir kaþkaip primena verslininkui apie kitos perþiûros datà, á paskutines paslaugø ástaigas áklijuokite lipdukà su data. Tokie priminimai, prieðingai nei atrodo, yra labai funkcionalûs. Terminas yra lengva pamirðti. Ðis pokytis gali turëti dideliø finansiniø pasekmiø. Pagal mûsø ástatymus privalomas techninio patikrinimo vykdymas yra finansinis nusikaltimas, kuriam kyla grësmë.

Atsiþvelgiant á pirmiau minëtus aspektus, perkant kasos aparatà verta pabandyti, arba bendrovë taip pat siûlo visapusiðkà aptarnavimà.