Valymo amonio programa

Programa comarch erp xl, anksèiau vadinama CDN XL. Minëta programinë áranga taip pat skirta vidutinëms, iðskirtinëms ir iðskirtinëms bendrovëms, kurios sukuria ðiø rûðiø pramonæ: prekybà, gamybà ir aptarnavimà.

„Comarch erp xl“ programa turi didelá funkcionalumà. Dabartinë vertë yra ta, kad ji apims visà verslo procesø paramà ir automatizavimà. Tai suteikia galimybæ valdyti visus verslo procesus, patekusius á ámonæ. Be to, tai yra modulinë konstrukcija, kurios dëka vartotojas gali jà pritaikyti savo poreikiams. Visa sistema, kuri taip pat veikia internetinëse klasëse, taip pat ir neprisijungus.Projektas buvo daþniausiai pasirinkta ERP sistema daugelá metø. Daugiau nei 4000 ámoniø, tarp dabartinës programinës árangos, taip pat didþiuojasi. Ði sistema leidþia áprastai naudoti pardavimo kanalus. Dël to galima labai efektyviai valdyti ne tik logistikà, bet ir savo programas.Ðis integruotas organizmas yra plaèiai prieinamas ERP versijos árenginys. Ji apima visas ámonës veiklos sritis.Sistemos „Prekybos ir platinimo“ modulis leidþia remti prekybos ir platinimo procesø ágyvendinimà. Palaiko ámonæ nuo pardavimo ir pirkimo pusës.„Gamybos“ modulyje yra árenginiai, skirti vieneto ir serijos gamybai. Turi ir árankiø duomenis diskretiðkam ir procesiniam darbui. Jis remia projektavimo veiklà ir jos uþbaigimà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti technologijà, apibrëþti gamybos marðrutà, sukurti gamybos grafikà ir ágyvendinti gamybos procesà.„Warehouse Management“ modulis suteikia jums galimybæ kontroliuoti atsargas ir iðleisti sandëlius. Tokio modulio dëka klaidos gali bûti veiksmingai paðalintos.„Paslaugø ir remonto“ modulis leis sàraðà ir paslaugø uþsakymus. Tai dabartinis prietaisas, skirtas procesams gaminti ið paslaugø srities.„CRM“ modulis suteikia galimybæ rinkti þinias apie klientus. Dël to galite ásigyti mokslà apie savininkus ir potencialius pirkëjus. Tai suteikia galimybæ administruoti pardavimø komandø darbà ir rinkodarà.„Erp xl“ programa taip pat turi daug naujø galimybiø mokytis ið kitos praktikos.