Uber fiskalinis kasos aparatas

Dël naujø prieþasèiø tradicinis stacionarusis kasos aparatas paprastai bûna labai nepatogu ar tiesiog neámanoma. Paprastai juos turi keisti mobilieji kasos aparatai, pvz., Elzab k10.

Kam reikia mobiliojo kasos?Be abejo, ið ðiø kasø toká pranaðumà gali naudoti tie, kurie turi pasukti kasoje. Todël galima, kad kurjeriai turëtø sumokëti tokià sumà, jei nori iðduoti kvitus. Neámanoma ásivaizduoti, kad kurjeris þmogui ateis su dideliu fiskaliniu kasos aparatu.Be to, kasos aparatai paprastai yra reikalingi laisvai samdomiems darbuotojams. Kas gera, taip pat ir tie, kurie sako, kad verslo veikla, ir jø padëtis grindþiama uþduoèiø vykdymu, bus naudinga. Jie visi reikalauja mobiliojo kasos, nes jie daþnai yra klientai asmeniðkai.Paimkime paskutiná net profesionalø, pavyzdþiui, santechnikø ar mechanikø, pavyzdá. Paprastai jie susiduria su savo namais ar net uþ dirbtuvës. Jie atvyksta á gavëjà, atlieka darbà, o tada jie paprastai praðomi gavimo. Tokiu atveju, kai jis surinko kasoje elizab k10, kurá profesionalas visada gali turëti su juo, nes jis yra nereikðmingas ir subtilus, todël visur svarbu já pasiimti.

Kiek kainuoja mobilusis kasos aparatas?Verta pastebëti, kad mobiliøjø kasos aparatø, kai taip pat yra kasos aparatai, kainos yra ávairios. Paprastai ðie mobilieji árenginiai yra ðiek tiek pigesni, bet, þinoma, jø kainos svyruoja nuo keliø ðimtø iki net keliø tûkstanèiø zlotø. Kodël tokios vertës yra tokios skirtingos?Visø pirma, darbo apimtis, kurià ji uþima, lemia konkretaus kasos aparato kainà. Kai kurioms kasetëms netenka papildomø funkcijø, o jø átaka - paprasèiausiai spausdinti paprasèiausias pajamas. Taèiau kai kurie mobilieji kasos aparatai gali daug valdyti.Ið perspektyvos, kuri yra labai teigiama kasos naudotojø, elektroninëje situacijoje yra galimybë paraðyti atspausdintà èeká. Taèiau kai kurie darbai nëra saugûs dalykai. Be to, kai kurie kasos aparatai turi galimybæ sukurti „wifi“ ryðá arba „Bluetooth“ ryðá, kuris ne visada yra privalomas, taèiau kai kurie klientai to nori.Be abejo, kai visø rûðiø produktø sëkmë, kartais ji veikia ir apie tai, kas yra konkretaus kasos gamintojo. Þinoma, labiau paplitæ gamintojai nustato gana aukðtesnes kainas, nes þino, kad vaikinai nori mokëti daugiau uþ protam tikro prekës þenklo kanalas. Taèiau, ne, tuo didesnë kasos kaina, ðvaresnis kasos aparatas.

Kokius mokesèiø kasos aparatus pirkti?Apskritai, jei ketiname pasiekti mobiløjá fiskaliná kasà, pirmiausia turëtume apsvarstyti tai, ko tikimës ið jo. Pavyzdþiui, jei þiûrime á kasos aparatà el10 k10, apsvarstykime, ar reikia atlikti visas reikiamas funkcijas. Kad paaiðkëtø, kad kasos aparatas turi daug darbo, nei mums reikia. Tokiu bûdu verta apsvarstyti, ar geriau ieðkoti ðiek tiek pigesnio kasos aparato, be nereikalingø funkcijø.