Teises studijos vertimas

„Mini-Market Insoft“ yra paskutinis pinigø kûrimo idëja, sukurta ámonëms, valdomoms ið centrinio tinklo. Visa personalo veikla sandëliuose yra nukreipta á klientø aptarnavimà ir pardavimus, o kitos funkcijos yra automatizuotos ir sumaþintos. Parduotuviø programinë áranga „PC-Market Insoft“ pagrindinëje buveinëje ir „Mini-Market Insoft“ kompozicijose - tai sprendimai, sukurti þinant, kaip aptarnauti savo parduotuviø tinklà, arba þaisti franðizës formos darbà. Tokioje sistemoje „PC-Market“ programinë áranga atitinka taðko, susijusio su „Mini-Market“ sprendimu, vaidmená.

Motion FreeMotion Free - Progresavimo formulė judesio sistemos efektyvumui!

Ðios formos dëka tikimës automatiðkai pasinaudoti visais „PC-Market“ programinës árangos moduliais ir funkcionalumu. Tinklo centras gali priþiûrëti kiekvienos parduotuvës darbà, atlikti analizes ir kas vyksta, priima sprendimus dël parduotuvës perkrovimo prekëmis, asortimento valdymu ir kainomis.

Kà reiðkia „Mini-Market Insoft“ sistema?„Mini-Market Insoft“ sistemos skydelis tikriausiai bus naudojamas jutikliniuose árenginiuose. Straipsniai gali bûti apraðyti, o jø parametrai gali bûti pateikiami, galite suteikti jiems nuotraukas.

Dëka tiekimo á bazæ ir patvirtinus pristatymo sandëliuose, naudojant kolektorius, teisingumà, sutaupote daug laiko.

Parama lojalumo sistemoms, kurios grindþiamos nuolaidomis ir problemomis. Taisyklës apibrëþtos centralizuotai, o kortelës skaitymas automatiðkai patvirtina sutarèiø nuolaidø taisykles.

Sistema leis jums perþiûrëti straipsniø bûsenà realiu laiku, kad galëtumëte ið karto nuspræsti dël papildomo prekiø pristatymo ar perdavimo tarp parduotuviø.

„Insoft Mini-Market“ programa palaiko kalbø gebëjimus, o tai leidþia jums ávesti paprastà sistemà visoms grandinës parduotuvëms, nesuprantant ðalies, kurioje jie yra, suvokimo.

„Mini-Market Insoft“ visà laikà praneða, áskaitant kurios parduotuvës buvo parduotos, kiek pinigø laikoma kiðenëse bet kurioje parduotuvëje, kokià marþà jie gavo uþ parduotas prekes.