Technine pathanga globalizacija

Gërimas ið graþiausiø momentø esant þmogui dabar taip pat yra grësmë, kad jis bus naudojamas tiek, kiek galime. Tai lemia ne tik tai, kad yra ðeima, bet ir darbas, kuris mums palieka laisvæ. Kai mes árodysime savo verslà namuose, mes stengiamës uþtikrinti, kad visi joje vykdomi projektai bûtø puikiai pagaminti ir kuo maþesni laiko nuostoliai. Tokiais momentais verta galvoti apie technologinæ paþangà ir turtingus sprendimus, kurie varo mus kiekvienà kità dienà.

Bûdamas restoranas, efektyvus etapo valdymas yra dvigubai svarbesnis nei grupëms ið daliø. Restoranas sukuria mûsø nuomonæ ir iðvaizdà per kontaktà su klientu, be to, kaip toli tai daroma, kad bûtø galima paguosti patiekalà. Maisto skonis visada praranda savo reikðmæ, kai mes turime palaukti ilgai. Verta investuoti á panaðià programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Turëtumëte galvoti apie tokias sistemas kaip "gastro pos" programa. Tai taip pat mobili programa, taip pat visas virtualus fonas, leidþiantis valdyti parduotuvæ tinkamai valdyti. Jo vertës gali bûti pastebimos greitai uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Kalbant apie ðio restoranø valdymo árankio konfigûracijà, mûsø uþsakymø þinutës gali bûti iðjungtos. Kurjeris, pristatantis maistà telefonu, þinotø apie kità kursà, kol jis ateis á remontà ir gaus uþsakymà. Taigi, taupymo etapas yra pagrindinë prieþastis, kodël turëtumëte iðmokti ðiek tiek natûralaus kieto darbo, dël kurio gausite nedidelæ virtuvæ.

Tegul klientai mano, kad jie yra pagrindiniai jûsø parduotuvës herojai. Parodykite jiems, kad jis nori dalyvauti savo laiku ir suteikti jiems visà maistà lengviau nei jie ásivaizduoja. Galësite sekti visà veiksmø procesà ið bet kurios vietos, net pastato. Bus galima analizuoti kiekvienà elementà - uþsakymà, realizavimà, finansus, pristatymà ir papildomas pastabas. Verslo tikrinimas yra maþiausia problema. Privalumai bus ne tik klientai. Gerinant restoranà, darbuotojai bus ypaè patenkinti. Raðymo darbas tampa lengvesnis nei bet kada. Investuodami á technologijas, pasieksite savo konkurentus.