Svajonio darbo pasiulymas

Daug vaikystës svajoja apie ávairiø profesijø veiklà. Kartais net ir ðios svajonës. Kuriems vaikams daþniausiai reikia augti? Na, daugiau nei vienas maþas berniukas nori bûti gaisrininku ar policininku. Kai kas svajoja bûti kareiviu. Krokuvos veterinarijos gydytojas taip pat yra populiari profesija. O kaip apie mergaites? Merginos tradiciðkai pasirenka bûti modeliais, aktorëmis ir dainininkëmis.

Populiariausia konkurencijaVerta paþymëti, kad dar sunkesni vaikai svajoja tapti áþymybe. Na, dël kito talentø ðou populiarumo. Þinoma, kai kurie vaikai vis dar nori bûti gydytojai ar teisininkai. Tëvai siûlo tokio tipo idëjas. Þinoma, ne daug vaikø svajoja apie verslà ar statybà. Ar ðiandien yra kaþkas kito? Su vientisumu, ne. Vaikystë turi paþástamà þavesá. Maþi vaikai nenuostabu, todël jø norus galima padaryti. Maþoji mergaitë nesuteikia tokiø tyrimø, kaip: Að gana pakankamai, kad tapèiau modeliu arba galiausiai galiu tapti gydytoju. Senstant, pradësime daug màstyti realiau ir pamirðti mûsø vaikystës fantazijas. Nors reikia pripaþinti, kad tai ne visada akivaizdi. Yra þmoniø, kurie baigë mûsø vaikystës troðkimus. Pavyzdþiui, daugelis scenos þvaigþdþiø veda prie to, kad keturiø metø amþiaus jie dainavo „kabeliniu mikrofonu“. Jie buvo tokie ryþtingi, kad nuo savo jauniausiø metø tëvai traukia savo kelià po kito liejimo bûdo. Ir jie sugebëjo pasiekti sëkmës taikoje. Tokios istorijos nëra neáprasta. Ir tegul jie toli. Tada bus labai geri suaugusieji.