Statybinio medthiago apdirbimas

Pramonë yra nepaprastai svarbi ekonomikos sritis, kurios veiklos rezultatas - gaminio apdirbimas þmonëms, norintiems parduoti. Kad bûtø galima apdoroti tokià þaliavà, ji turi bûti apsukta, frezuojama, pjaustoma, suvirinama, graviruojama ir gaminama daugybë skirtingø dalykø, kuriuos sudaro galutinis produktas.

Sutartyje dël dinamiðko þaliavø transformavimo proceso gaunama daug gamybos atliekø, pristatoma á atskirà konteinerá ir perdirbama. Taèiau, be to, vis daugiau maþø, daugiau ar maþiau sausø dulkiø, dujø ar cheminiø dûmø, kurie ðiuo metu nëra gabenami á konteinerá, taip pat klube perveþami tiesiai po visko - gamyklos salë ar plieno gamyklos.

Nëra paprastø bûdø, kaip paðalinti ðá uþterðtumà, taèiau daugelyje gamyklø ðiandien tai reiðkia maþiau dulkiø medþiagø ar maðinø, kuriose sumaþëja dulkiø ðalinimo procesas. Taèiau ði problema paprastai nepakeièiama, o siekiant visiðkai apsaugoti nuo dulkiø, iðskiriama dulkiø ðalinimo sistema. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausiai perkamas ir suteikiamas per bendrovæ, kuri visapusiðkai naudojasi biurø filtravimo sistemomis. Tai vienintelë priemonë, padedanti suprasti, kad sistema bus parenkama pagal mûsø ámonës poreikius ir kad atliksite visus reikiamus standartus dabartine kryptimi. Be to, profesionalûs tokios ámonës darbuotojai padës mums geriausiai þinomai ámonei pasirinkti dulkiø surinktuvà. Todël tai nëra nereikðminga, nes priklausomai nuo to, kà mes gaminame, nuo kokio agento ir kokio masto, turime naudoti keletà skirtingø rûðiø dulkiø surinktuvà. Taip, ið tikrøjø neperduokite sau, jei nesilaikome problemos, ir patikime dulkiø surinkëjo parinkimà kvalifikuotiems darbuotojams. Toks dulkiø surinkëjas padës apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø dulkiø ákvëpimo ir uþterðti jø sistemas kitaip, pavyzdþiui, kontaktuodami su dulkëmis akimis.