Roboto virtuves reitingas

Pasaulis yra pilnas antrøjø tipø, turinèiø antràsias savybes, ágûdþius ar asmenybes ir realià vertæ, visko dëka viskas sutampa ir galime veikti ðioje itin sudëtingoje maðinoje, kuri yra gyvenimas.

Ásivaizduokite situacijà, kai jos yra tokios protingos ir analitinës kaip Einðteinas. Nors vyktø ypaè ádomios diskusijos, visatos ástatymø ástatymai bûtø greitai virðkinami, taèiau visi greitai baigësi trûkumu. Nebûtø kepëjø, pieno ar parduotuviø.

Tokia þmoniø ávairovë yra bûtina ir leis mums rasti savo prasmæ ðioje planetoje. Þinoma, kai ne visi gali bûti visame pasaulyje þinomi sportininkai, ne visi gali ið tikrøjø egzistuoti kaip verslininkas, kuris sukurs kitokià ámonæ, nes nieko blogo. Kai kurie ið jø turi silpnà loðimà, kai kurie turi polinká á verslà, o jûs neturëtumëte suskirstyti visø á patrauklesnius ir silpnesnius, nes jie dirba.

Viskas sutampa ir në vienas þmogus nebuvo, o ne þmonës aplink jà, kuriant tariamai triviðkà veiklà. Paþvelkime, pavyzdþiui, bendrovës direktoriø. Rytà po to, kai iðgërë kavà ir valgyti pusryèius, jis nepasirinko energijos, jei kas nors prieð tai neiðrinko kavos pupeliø, jis neuþaugo viðtø, jis nekonvertavo produktø, nesuteikë jø verslui, nepardavë. Efektyviai valdant verslà jis neegzistavo, kai kaþkas nesumaþino savo gyvenimo, iðrado programà, skirtà steigti ámonæ ar organizmà þmogiðkiesiems iðtekliams valdyti. Po dienos, kai buvo daug iððûkiø, jis nebûna patogus poilsis, jei dailidë nedirbo medþio, kad sukurtø patogià lovà.

Tai yra labai daþnas pavyzdys, taèiau jis gerai pasireiðkia, nes kiekvienas ið mûsø yra labai priklausomas nuo originalo, o kitø simboliø nusidëvëjimas dël jo socialinio statuso taip pat yra labai greitas bejëgiðkumas. Ir turëtume prisiminti, kad likimas yra pilnas svyravimas ir viskas gali pasikeisti tam tikru momentu. Todël mes visi turëtume viena kitai daryti didelæ átakà.