Radijo vp2 5 jutiklinis ekranas su bluetooth

„GASTRO POS“ - tai programa, leidþianti vykdyti glaudþius ir intuityvius pardavimus, sukurtus keliais judesiais per jutikliná ekranà. Kaip labai ádomi sistema maitinimo vietoje, ji puikiai vertina pirmaujanèius restoranø virëjus. Jo intuityvus tvarkymas gydo padavëjus ir vienas palengvina naujø darbuotojø mokymà.

EcoSlim

Dël labai populiarios, intuityvios operacijos nereikia brangiø ir ilgø treniruoèiø, o itin populiarus jutiklinio ekrano naudojimas, susijæs su dideliu funkcijø diapazonu, bus daug geriau pritaikytas ne tik vienai, bet ir gastronominei grandinei.

Individualus funkcijø pasirinkimasDël daugelio funkcijø ir „GASTRO POS“ moduliø tai yra labai efektyvi sistema, kurià mes pateksime á rinkà. Priklausomai nuo patalpø profilio, ar yra esamas baras, baras ar net restoranas, galite reguliuoti ir pritaikyti pasirinktis, kurios geriausiai tinka jûsø poreikiams.

saugumasPrisijungimas prie programos, ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudà arba naudojant magnetinæ kortelæ, leidþia visiðkai stebëti tiek jo laikà, tiek jo sukurtà vaisiø. Priklausomai nuo vietos, taip pat galite nustatyti parinkèiø vaizdà taip, kad jis bûtø pritaikytas vieneto autoritetui, pvz. „GASTRO POS“ leidþia apriboti patalpø praradimà ir padidinti pelnà. Pos gastro programa taip pat palengvina gastronomijos atsiskaitymo paslaugas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano veikimas keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas prie poreikiø;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo padalijimas á tam tikrà elementà;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;atitikimas virtuvei;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;suderinamumas su vieðbuèio metodais ir specialiais pratybø árankiais.