Priklausomybe hyperreal

ProEngine UltraProEngine Ultra. Pagerinti variklio našumą ir eksploatavimo laiką

Priklausomybë nuo pornografijos yra patologinis paëmimas (ið seksualinës prievartos ir interneto holizmo ribos, kuris skaièiuoja visà kasdienës rutinos priskyrimà pornografinei medþiagai þiûrëti. Narkomanams, þiûrint pornografiná filmà, yra geras bûdas pasiekti seksualiná pasitenkinimà, todël klasikinis lytinis aktas jam nebetinka. Jis nepriima jokios netinkamos sëkmës, kai pornografinis filmas yra naudojamas masturbacijos metu arba kaip dalis to paties þanro, kuris sustiprina abiejø partneriø jaudulá. Turime sukurti sutrikimà tik tada, kai norima gauti visà dienos tvarkaraðtá, atsiþvelgiant á galimybæ gauti pasitenkinimà lëtiniu pornografinës medþiagos þiûrëjimu. Asmuo, atsakantis á pornografijà, þiûri á pornografijà net darbo metu arba tuo metu, kai jis turëtø praleisti ágûdþius ar kitas pareigas. Gydymas pasirodo esàs tinkamas terapinis sprendimas, kai narkomanas pradeda jausti, kad praranda kitø maisto kontrolæ, o patologinis diskas pradeda diktuoti kasdienio gyvenimo strategijà.

Nors vaikø pornografija þiûri á savo psichikà, suaugusiems þmonëms (þinant áprastiná medþiagos pobûdá paprastai nëra tokio pavojaus. Taèiau su sàlyga, kad ðiuo metu nëra priklausomybës nuo pornografijos, t. Yra penki priklausomybës nuo pornografijos etapai: atradimas, eksperimentavimas ir tikrinimas, nejautrumas, eskalavimas ir ágyvendinimas. Daugumos moterø priklausomybë nuo gydymo prasideda tik pasiekus penktàjá etapà, kai (kada nors ádomu pasyvus pornografinës medþiagos þiûrëjimas ðiuo metu nesuteikia jokio pasitenkinimo. Priklausomai nuo to, kad narkomanai jau naudojasi visais turimais interneto erotiniais potencialais, pradeda ieðkoti galimybiø uþimti savo asmeninius ágûdþius, galinèius pakenkti kitiems þmonëms. Deja, daþnai yra tik nepatogiø pasekmiø, susijusiø su atitinkamu elgesiu, patirtis, padedanti gyventi plokðèiame blaiviame seksolikiniame gyvenime ir sukelia jam prieþastá reikalauti pagalbos ið seksologo.