Pramoniniai dulkio tipai

Gamybos technologinius procesus lydi dulkiø tarða, ypaè þaliavø gavybos, smulkinimo, ðlifavimo, maiðymo ir atrankos metu. Be triukðmo, pramoninës dulkës kelia didþiausià pavojø þmoniø, dirbanèiø tokioje aplinkoje, sveikatai.

Dël poveikio dulkiø sveikatai mes skirstome á:- dirginanèios dulkës,- toksiðkos dulkës,- alerginës dulkës,- kancerogeninës dulkës, \ t- pluoðtinës dulkës.Svarbi uþduotis centre, iðmetanèioje dulkiø tarðà, yra naudinga prevencija naudojant kità ir kolektyvinæ apsaugà nuo dulkiø.Individuali apsauga apima:- vienkartinis respiratorius,- puskaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- kaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- ðalmai ir apsauginiai gaubtai.Kolektyvinë apsauga nuo dulkiø apima: vëdinimo ir vëdinimo sistemas, stoèiø dulkiø iðtraukimo sistemas, stovinèius pûstuvus ir ventiliatorius.Dulkiø surinkimo árenginius skirstome á: senus ir ðlapius dulkiø kolektorius.Daþniausiai naudojami dulkiø surinktuvai: nusodinimo kameros, dulkiø surinktuvai su filtravimo sluoksniu, ciklonai ir multiciklonai, elektrostatiniai nusodintuvai, drëgnos dulkiø surinktuvai.Nusodinimo kameros yra vienas ið labiausiai prieinamø dulkiø surinkëjø su maþomis statybos sànaudomis. Ðio metodo bruoþas yra maþas dulkiø ðalinimo efektyvumas ir daþnai naudojamas naujiems dulkiø surinkëjams. Filtrø kolektoriams bûdingas labai didelis efektyvumas. Patiekiami keramikos ir metalurgijos pramonëje, jie yra vienas ið pasirinktø dulkiø ðalinimo bûdø. Ðlapias dulkiø surinktuvai naudoja vandená neutralizuojant susidariusias dulkes. Ðalutinis poveikis yra nuotekos, atsirandanèios dël terðalø perkëlimo á skystá. Specialûs, kiti tirpalai turi bûti naudojami potencialiai sprogiose vietose, kur dulkiø ðalinimo árenginiai turi bûti ATEX sertifikuoti.Dulkiø ðalinimo átaiso pasirinkimas priklauso nuo pramonës ir specifinio pavojaus.