Pramones ir miesto pletros darbo kortele

Jau kurá laikà mûsø civilizacijos pramonë sparèiai auga. Ypaè ji turi bûti kelis deðimtmeèius, praëjusius nuo pirmøjø kompiuteriø iðradimo. Plaèiai paplitusios kompiuterizacijos ir kompiuterizacijos laikais dabar sunku patenkinti klientø lûkesèius, kai didþiàjà darbo dalá atlieka tik maðinos. Ir svarbiausia yra sumaniai naudoti programinæ árangà, kuri veda dar svarbesnæ jëgà beveik visose pramonës srityse.

Pavyzdþiui, leiskite jam iðeiti ið moderniausiø pramonës ðakø, ty trimatis spausdinimas, kuris sugráþta dar intensyviau ir paskelbia, kad jis yra daugelio pramonës ðakø pagrindas. Mes galime pateikti transplantologijà kaip pirmàjá argumentà. 3D spausdintuvai yra pasirengæ paruoðti sveikus organus ið atskirø làsteliø, pavyzdþiui, skrandþio, ðirdies, kepenø ar ausies, kuri yra nepalyginamai pigesnë, jei lyginame já su probleminiu organø ásigijimu ið gerø donorø.Todël èia ypaè svarbi pramoninë programinë áranga, kuri sukelia ávairias tokios spausdintuvo funkcijas. Prietaisas turi puikiai þinoti, koks elementas turëtø bûti áterptas, kuriame bute taip pat turëtø bûti kokia konkreti produkcijos forma.Jei atsiþvelgsime á kità pramonës ðakà, net telefonà, pamatysime ðiek tiek natûralesná programinës árangos taikymà. Pakanka paþvelgti á neásivaizduojamas ávairias programas, kurios suteikiamos vis daugiau ir modernesniø mobiliøjø telefonø ir planðetiniø kompiuteriø. Vien tik mobilieji árenginiai daþnai gerokai virðija stalinius kompiuterius.Kompiuteriniai þaidimai gali bûti pateikiami kaip naujas argumentas. Ðioje pramonës ðakos dalyje programinës árangos vaidmuo yra visiðkai natûralus ir nereikalauja jokiø pastabø.Manau, kad daugelis pirmiau minëtø faktø ir racionalus argumentavimas átikino aukðto lygio produkto skaitytojus, kurie daro programinæ árangà pramonei ir átikino juos galvoti apie tai.