Pavojinga zona 21

Daugelis moterø bijo pastoti. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø knygos sàlygos kelia grësmæ bûsimam palikuoniui. Patraukliausias þmogus yra pasirengæs priimti atostogas visà nëðtumo laikà, taèiau ðiais laikais ribojamas gerø socialiniø defektø ir prietarø iðvada, kad jauni þmonës pastoja dël darbo sutarties, kad jie galëtø gauti pinigø be jokiø problemø.Kaip nëðèiø moterø teisës reiðkia darbo prasmæ? Þinoma, jei nëðtumas yra teisingas, medicinos nuotrauka nëra bûtina. Pakaks pasikalbëti su savo vadovu ir uþ maþiau darbo sàlygø. Taip, biuro darbai prieð kompiuterá tikriausiai gyvena tik 4 valandas per parà, o fizinio aktyvumo atveju darbdavys privalo leisti darbuotojams dirbti patogesnëmis sàlygomis ir suteikti jai galimybæ patirti daþniau pertraukas. Panaðiai situacija yra ir darbuotojø priëmimo momentu: darbdavys netinka priimti sunkius darbus ar naktinius nëðèius. Be to, priimdamas nëðèià ar slaugomà asmená, darbdavys turëtø nepamirðti leisti atlikti pareigas pareigose, kurios nekeltø pavojaus nei vaiko, nei motinos veiklai ir sveikatai. Þinoma, nëðèios darbuotojo, turinèio sutartá dël sutarties, iðleidimas skiriasi nuo ástatymo. Nëðèios moters teisës daiktø vietoje ir papildomos priemonës bei pareigos (tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, turintys darbo kortelæ gali bûti skaitomi Darbo kodekse, aðtuoniose.

Deja, nëðèios moters teisës, ádarbintos kortele darbui ar uþsakymui, atrodo ðiek tiek kitokios. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèios moterys dabartiniu unikaliu laikotarpiu turi teisæ á prieþiûrà ir kontrolæ, taèiau jis tik pakoregavo visas darbo korteliø taisykles. Veiksmø sutartis yra civilinë sutartis, todël kiekvienos moters teisë á nëðèià moterá nori, kad kliento áraðai bûtø suderinti. Taigi, jei darbdavys neparodo noro suteikti moteriai palengvinimà kankinimo ir gimdymo metu, ástatymu jis nebus priverstas to daryti. Tai reiðkia, kad visi svarbûs veiksniai, dël kuriø asmuo gali toliau þaisti iki pristatymo ir tada sugráþti á paskutines vieninteles gamybos sàlygas, turi bûti iðreikðti harmonijoje. Antruoju atveju niekas netrukdys jums atleisti nëðèià moterá. Svarbu tai, kad nëðèios moterys, raðanèios pareigas kitoje sutartyje nei darbo sutartis, neturi teisingos privilegijos atlikti lengvesná darbà dël savo naujos bûklës.