Pastato elemento technine bukle

Tikslus kroviniø lygio ir iðvaizdos nustatymas nurodomas árangos techninei bûklei, medþiagø parinkimui, þalos prieþasèiø nustatymui arba pokyèiø ir pokyèiø galimybei analizuoti.

Sutartyje su aukðèiau pateiktais duomenimis, mes naudojame skaitmeninius metodus, kad tiksliai nustatytume apkrovø lygá, pastaraisiais daþnai - baigtiniø elementø metodà (FEM.Galutiniø elementø metodas gali veikti tiek statinius, tiek aktyvius elementus. Dinamiðkuose ávykiuose svarbus klausimas yra, pavyzdþiui, apkrovos pokyèiø greitis, trintis ir þiniasklaidos srautai. Mescal skaièiavimai vis dar naudojami nustatant gedimø ir paþeidimø prieþastis.Tipinës analizës kartu su skaièiavimais ið esmës susijusios su kiekviena:- átempiø ir átempiø bûklës patikrinimas kuriant kritines sritis, \ t- valstybës koregavimas, siekiant sumaþinti statinio intensyvumà, \ t- þalos prieþastys ir jø pajamos uþ operacijas, \ t- liejiniø ir srautø modeliavimas.Ðis þaidimas, apyvartos skaièiavimai jûriniame sektoriuje yra per daug pavojingi. Projektuojant plaukiojanèià ar povandeninæ konstrukcijà, iðsami FEM kietumo ir kitø savybiø analizë yra priemonë saugiems ir ekonominiams sprendimams.Efektyviausia yra atlikti iðankstines analizes pagrindiniame projekto etape. Tai padës iðvengti klaidø tolesniame kûrime. Svarbiausias skaièiavimo elementas yra nustatyti tiesioginæ konstrukcijos stiprumà. Tiek holistiðkai, tiek papildomai pagrindiniuose mazguose. Apskaièiavimai naudojami tiek nuovargio stiprumui nustatyti.Pastaraisiais metais revoliucija buvo apskaièiuojama ir palaipsniui keièiasi nuo vietinës medþiagos iðraiðkos nepriimtinumo. Dël to galima greitai numatyti ekstremalius klausimus ir iðvengti vandens katastrofø. Ðiuo metu rengiami standartai, kuriais siekiama sumaþinti susidûrimo metu padarytà þalà. ES projektai „Harder“ ir „Goals“ inicijavo didþiulá skaièiavimø skaièiavimà. Dar labiau populiarëja, remiantis skaièiavimais.