Pardavejas drabuthio parduotuveje

Ryðys tarp ðiø dviejø tipø yra kompromisinë knyga, kurioje dalyvauja abi dalys. Todël taip pat reikëtø kalbëti vieni su kitais, kad nepatektø á laisvà tylà, kuri nesuteikia klubui nieko gero ir netgi sukelia abejoniø. Problema yra problema, o paskui mûsø kasdienis gyvenimas. Mes netgi daliname maþomis detalëmis ir reikia tam tikrø priemoniø. Porø terapija yra vienintelis sprendimas, kuris lemia sistemos problemø prieþastis.Kiekviename susitikime su terapeutu elgiamasi su savo biografija, kuri sukelia blogus prisiminimus, apgailestauja dël partnerio, pykèio, nusivylimo. Iðsami partneriø emocijø ir abipusio elgesio analizë leis jiems lengviau þinoti savo reakcijø prieþastá, kuri visada linkusi emociðkai pasitraukti viena nuo kitos.

Pradëdami judëti su nauju asmeniu, mes turime susidurti su tuo, kad ji vis dar turi savo kelius ir elgesá. Kartais atsitinka, kad kartu gyvename mes matome dviejø labai skirtingø pasauliø susidûrimà, kur tas pats, kai mes buvo iðkeltas, ir tai, kà mes iðkeliavome ið teismo ne atgal, atitinka antràjà dalá. Ðtai kodël naudinga susitarti, kaip ásivaizduoti savo gyvenimà, áskaitant atsakomybës pasidalijimà. Tiesà sakant, daugiau liudija apie tai, kà mes neturime bute, kad priimtume nepaisant tikrøjø ketinimø. Specialistai neabejotinai suteiks mums galimybæ suþinoti, kad tam tikrø þodþiø naudojimas kasdieniuose pokalbiuose nëra nurodytas.

Sakiniai, kuriais siekiama iðprovokuoti partnerá, áþeisti jo ðeimà, palyginimai ir nustatymai, kurie jam neigiamai elgiasi, bet nepriima. Meilë neiðeina ið dienos á dienà, bet mes daþnai nesuprantame, kad problema yra tik blogai bendrauti, o tai yra per maþai arba nepateikia. Santykis yra sunkus darbas, ypaè kai patys partneriai nemato problemos, kuri keièiasi yra mylimojo nusivylimo ir nepasitenkinimo veiksnys. Bendra terapija yra puiki idëja, jei planuojate suteikti sau galimybæ atgauti savo meilæ.