Oro terdimo poveikis gamtinei aplinkai

Multilan Active

Dienos dienà, taip pat ir techninës prieþiûros, ir darbo parduotuvëje mes apsupame turtingø iðoriniø medþiagø, kurios turi prestiþà vietos veiklai ir formai. Be pagrindinio korpuso, kaip antai: vieta, temperatûra, drëgmë ir visa, mes statome ávairias dujas. Antruoju laipsniu oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet yra apdulkintas. Prieð apdulkinant dulkiø struktûrà, mes galime naudoti kaukes su filtrais, nors jie kelia ir kitus pavojus atmosferoje, kurie daþnai nëra lengvai aptinkami. Tokios medþiagos yra ypaè pavojingos. Paprastai tai gali bûti atidengta tokiais prietaisais kaip toksinis dujø jutiklis, kuris sugeria blogus elementus ið atmosferos ir informuoja apie jø buvimà, kuris informuoja mus apie grësmæ. Deja, esamas pavojus yra labai pavojingas dël to, kad tam tikros dujos, pvz., Anglies monoksidas, yra bekvapës ir daþnai jø sudëtyje esantis kiekis sukelia sunkià þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, mums taip pat kelia grësmæ kitø medþiagø, kurias aptinka jutiklis, pvz., Sulfatas, kurá sunku aptikti sunkioje koncentracijoje ir greitai patiria. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas kaip ir ankstesnis, ir amoniako - tai dujos, kurios atsiranda tiesiogiai ore, bet didesnës koncentracijos, þalingos visiems. Toksiðki detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kurio skystis yra paprastesnis uþ orà ir yra linkæs greitai uþpildyti aplink substratà - todël formoje, jei mes susiduriame su ðiomis temomis, jutikliai turëtø bûti optimalioje vietoje, kad galëtume suvokti informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias jutiklis gali nustebinti, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, kenksmingoje vandenilio chloridoje. Kaip ir, verta ádëti toksiðkà dujø jutiklá.