Noredami idjungti kompiuterio rinkinio elementus naudokite tam skirta gesintuva

Bandant uþgesinti gaisrus, daugelis þmoniø refleksyviai pasiekia vandená. Taip pat yra paprasèiausias, gerai þinomas gesinimo agentas. Taèiau gaisrininkai, prieðgaisrinës apsaugos specialistai ne visada nusprendþia. Gesinimo medþiagos pasirinkimas priklauso nuo deganèios medþiagos.

Putø gaisro gesinimasPutø ugnis puikiai uþgæsta degiø skysèiø, pvz., Benzino ar alkoholio, gaisrø metu. Putos negali bûti naudojamos deginti ðarminius metalus ar elektros árenginius ir visa, kas reaguoja su vandeniu. Gesinimo milteliai yra visapusiðkai naudojami.Priklausomai nuo jø sudëties, gali bûti rekomenduojama gesinti beveik visas deganèias medþiagas. Gesinimo dujos, ið kuriø didþiausias yra anglies dioksidas, gesina anglies ugná, koksà ir sierà, taip pat metalus, tokius kaip kalis, natris, kalcis, geleþis ir cinkas. Kita vertus, vanduo puikiai tenkina jo svarbà sàlytyje su deganèiomis organinëmis kietosiomis medþiagomis, kai kaip árodymas naudojamas medis, popierius, anglis ir ðiaudai.

FormexplodeFormexplode. Greitas raumenų masės padidėjimas

Garo gaisro gesinimas - garai kaip gaisro gesinimo medþiagaPanaðus gyvenimas, kaip ir vanduo, turi porà kaip gaisro gesinimo metodà. Tai turi bûti ágyvendinama, kai deginami ðie vieninteliai produktai. Pagrindinis skirtumas tarp garo ir vandens yra tas, kad vanduo gali bûti þaidþiamas bet kurioje vietoje, o garas - tik uþdaruose apartamentuose, kuriø talpa ne didesnë kaip 500 kvadratiniø metrø. Daugelyje apartamentø pora veikia neveiksmingai. Siekiant veiksmingai uþgesinti gaisrus, bûtina ne tik þinoti, ar gesinimo priemonës yra tinkamos tolimoms medþiagoms, bet ir jø apdorojimo bei perdavimo á ugná pagrindas.