Neigiamos emocijos nedtumo metu

Gyvenimas XXI amþiuje nëra vienas geriausiø. Mes paprastai susiduriame su daugybe streso. Daugybë pareigø, svarbi ir nervinga atmosfera darbe, o tada daugybë gamykloje kylanèiø problemø. Ratas yra nukreiptas. Mes esame emociðkai perkrauti. Daþnai mes net negalime sumaþinti streso ar nuoðirdaus pokalbio dël mûsø jausmø elemento.

Dar didesnë painiava dël savo emocijø sukelia, kad tam tikru momentu yra labai sunku. Daug uþduoèiø, kurios mus uþgoþia, gaminame tikru sportu ir be energijos. Mûsø troðkimai ir ketinimai iðnyksta. Mes nerandame momento pailsëti, nors ir iðgyvename.

Bûtina atsikratyti neigiamø emocijø. Mes galime juos gauti labai ilgà laikà. Jei mes jø neatsisakysime, auganti ir saugi diena sprogs su didþiule jëga. Geras psichologas gali padëti mums rasti ðá klausimà. Su savo pagalba jis sugebës nuginkluoti sklandþiu judëjimu jo meilës ir þiniø þymëjimà. Kartais patartina tai taikyti.

Lëtinis stresas yra labai pavojingas jûsø sveikatai. Daþnai mes nesuvokiame situacijos nuo paskutinio. Nors vienoje vietoje, jûsø kûnas pradeda gintis ir pateikia signalus, kad groþis yra neteisingas. Galvos skausmas, raumenys, pilvas, ðirdies plakimas, nemiga - ypaè pastaroji yra plaèiai paplitæs simptomas. Miego prieþastis sukelia uþburtà ratà. Negauname nakties - todël mûsø diena yra sunki. Nerimà keliantis dëmesys ir nuovargis sukelia beveik veiksmingà dienos vystymàsi ir raðo daug klaidø. Jei padëtis kartojasi, rizikuojame kritikuoti ir pateikti kai kuriø mûsø vadovø nurodymus. Tai taip pat sukelia daugiau streso dël pokyèiø. Todël vël negalime uþmigti, nes mûsø smegenys yra kupinos laiko, kurá skatina neigiamø emocijø lavina.

Geras psichologas Krokuva padës mums kontroliuoti stresà. Kalbëjimas su juo gali nukreipti teisingà sprendimà ir padidinti mechanizmus, kurie apsaugo mus. Lëtinis stresas yra didelis ir gali kalbëti apie sunkesniø ligø, psichologiniø ir somatiniø, augimà. Geras psichologas Krokuva - yra jûsø rankose ir tikrai padës mums iðspræsti nervø problemà.