Medicinine pagalba nakta varduvoje

Tarkime, mums reikia neatidëliotinos medicininës pagalbos. Ne todël, kad jis kenèia nuo savo kûno, bet todël, kad turime dideliø problemø su savo psichika, nëra svarbu, ar mes savanoriðkai dirbome su psichiatru, ar savo artimaisiais dël savo gyvenimo ar sveikatos. Bet kuriuo atveju, vizito á psichiatrà, tà patá, kai bijo sëkmë yra kitam specialistui, reikia tinkamai pasirengti.

https://snaill-cream.eu/lt/Snail Farm - Inovatyvus sraigės serumas, pašalinantis raukšles!

Pirmasis psichiatro vizitas bus pilnas pokalbis. Mums reikës papasakoti apie mûsø problemas, kai jie pradëjo, jie suprato ir suprato, kà jie daro. Labai nesunku iðsiskirti, sugebëjimas pasitikëti savimi kankinanèiu pavidalu. Taigi, pagalvokite apie tai, kà mums reikia duoti gydytojui. Mes neketiname paslëpti kai kuriø mûsø ligø nuo psichiatro, prieðingai. Siekiant, kad gydytojas mums padëtø mums, jis turi kiek ámanoma geriau þinoti visas detales, susijusias su mûsø problemø atsiradimu, todël reikës prisiminti visus su psichikos geleþinkeliais susijusius faktus. Taip pat neturëtume nustebinti, jei bet kuriuo metu psichiatras praðo pasikalbëti su artimais ðeimos nariais ir vyrais.

Prieð pirmàjà psichiatro datà bûtina perþiûrëti mûsø dabartinæ dietà, priemones, kuriø buvo imtasi, ir gydymo pradþià. Pavyzdþiui, ûminis apsinuodijimas metilalkoholiu ar sunkiomis infekcijomis gali sukelti depresijà, sunkus B1 vitamino trûkumas gali sukelti psichozæ, B12 trûkumas sukelia mieguistumà ir klaidas, lëtinis skausmas ir triukðmas, o taip pat veikianèios operacijos gali sukelti sensoriná padidëjusá jautrumà ir emocinius svyravimus. Psichiatras, norëdamas pasiekti svarbø ir puikø vaizdà apie paciento sveikatà, kad jie nuspræstø asmená, kuriam gydoma, bandymus. Be to, jis gali uþsisakyti papildomus neurologo ar internisto testus, taip pat gali prireikti atlikti gamtos ir ðlapimo tyrimus. Daugeliu atvejø patartina atlikti galvos nuskaitymà, kuris parodys iðsamø galimø kaukolës pakeitimø vaizdà.