Mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota paroda buvo sukurta maþiausiu momentu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai visiðkai panaudoti pirmieji ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso sukurtø nërimo. Su jais átakà taip pat lëmë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, papuoðtais nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, parengtas daugiausia ðiai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus nustatytos kaip vaikø namai. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairias labdaros ir vertës kampanijas. Jos savininkai pakartotinai pasiûlë savo daiktus aukcionams, o tada aukciono objektas buvo net visø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á biurus greitai geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø populiarûs ne stacionariø kolekcijø rinkiniai.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas ið didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant geriausius siuvëjus, siuvëjus ir dizainerius. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas atlieka kolekcijas su dideliais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ tiems, kurie nori ádëti atskirà rytà, dedamos didelës eilës. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Naujos ámonës produktai jau daugelá metø greitai susiduria su dideliu klientø skaièiumi, be to, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir tai, kad prekës yra geriausios kokybës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave