Mados dou darthelyje

Kità ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota paroda buvo subtiliausia ir pilnatvë vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik gerai þinomi ir erdvûs audiniai ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, visiðkai paraðyti nërimu. Be to, buvo pagarba nëriniai, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës ir siuvinëti bikini. Dël lengvø drabuþiø dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris, mano manymu, buvo anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus skiriamos netoliese esanèiam naðlaièiui. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius sveikus ir aktyvius veiksmus. Jos savininkas savo aukcionams pakartotinai skyrë savo medþiagas, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus jau geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø aiðku, jog kitose kolekcijose nei stacionariuose prekybos centruose.Mûsø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekvienoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiandienos pirmojoje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas sukuria kolekcijas pagal svarbius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad prieð pradedant parduotuvæ, jos jau rytà pasiruoðusios ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios ámonës prekës daugelá metø yra labai populiarios tarp vartotojø, be to, tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neiðeina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, ko jie ieðko, kad prekës yra tobuliausios.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vieno masaþo drabuþiai