Mados dou allegro

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai padarë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas pasirodymas buvo artimiausias ir visa vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai patogius ir maþus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai kolekcijoje, ið kuriø buvo nertos. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su graþiais þiedais, dekoruotais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè svarbiai prieþasèiai. Suknelë buvo perduota anonimiðkumà iðlaikiusiam asmeniui. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið naujo pardavimo, bus nurodytos jûsø vaikø namams. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius vertingus ir funkcinius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai iðleido mûsø produktus aukcionuose, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad vëliausiai geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø atsakingos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariuose parduotuvëse.Ðeimos aprangos prekës þenklas yra vienintelis tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Kai kuriuose pasauliuose yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais ði kompanija bendradarbiauja su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos pripaþásta, kad net prieð steigiant parduotuvæ, jos yra pasirengusios statyti ilgas eiles ið vienos ryto. Ðios kolekcijos yra tos dienos.Ðios institucijos tikslas buvo labai populiarus tarp naudotojø daugelá metø, taip pat regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ pasitenkinimo, kurià ji gavo, ir tai, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai