Lotynidko teksto vertimas

Teksto vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei planuojame iðversti tekstà, turime atsiþvelgti ne tik á „iðmoktus“ þodþius ir patiekalus, bet ir bûti susipaþinæ su daugeliu idëjø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo angliðko stiliaus tekstà, nepadaro to „akademinio“, bet naudoja savo individualius dizainus ir pridëtas idiomas.

Klube su tuo, kad visuotinio interneto tinklo darbas vis daþniau yra vis daþniau reikalingas svetainës vertimas. Pavyzdþiui, svetainë, su kuria ketiname pasiekti didesnæ gavëjø vertæ, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø ir mûsø stiliø, turite ne tik iðversti, bet ir galimybæ iðreikðti savo idëjas ir apraðymus, kurie negali bûti verèiami originalo kalba. Taigi, kada tai praktiðkai tikimasi? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tada tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas verèia pasirinktà straipsná pagal þodá „þodis“. Todël dirbame ne pagal profesinæ, daugiakalbæ svetainæ. Taigi knygø vertëjo tinklalapiuose greièiausiai ateityje þmogus nepakeis maðinos. Net ir geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo jëgø. Tai, kà ji gali padaryti, turi daryti átakà þmogaus logikai perkelti á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi, net geriausios programos, iðverèianèios dokumentà, gerokai atsilieka nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir, þinoma, jis visada gali bûti greitas. Jei kada nors atsiras paþangi priemonë, aprûpinta stiprios ir abstrakèios „màstymo“ ribomis, tuomet mûsø civilizacijos ðalis bus tokia pati. Apibendrinant, norint ðviesti gerus vertëjus, bûtina parengti tinkamas didaktines priemones, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir remia abstrakèià mokyklos supratimà apie tam tikrà kalbà.& Nbsp;