Lenko mados dou

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didþiulá þiûrovø matà, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo rafinuotas grieþèiausiu bûdu ir pilnatvë buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas buvo pagrástas visiðkai patikimais ir gerais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai dideliame nërimu. Juos taip pat gerbë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su storomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po parodos ðiam tikslui buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusiø kolekcijø. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pervestos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius draugiðkus ir draugiðkus veiksmus. Jø savininkai jau keletà kartø iðpardavë savo produktus aukcionuose, tada aukciono objektas buvo netgi apsilankymas savo gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas bus galima ásigyti jau geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø naudingos ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Mûsø drabuþiø þenklas yra unikalus tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiandien, visø pirma, daugelis lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienas prekës þenklas, ðis prekës þenklas nori rinkti mainus su pirmais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad netgi prieð pradedant parduotuvæ, tuos, kurie nori tai padaryti anksti ryte, galima greitai eilëje. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Ðio darbo poveikis daugeliui metø yra labai sëkmingas tarp klientø, taèiau tuo tikslu, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi nepastebëta apie daugybæ jo gautø apdovanojimø.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai