Kpir ir kasos pirkimas

Dauguma þmoniø, besivystanèiø savo maþà vietiná verslà, daugiau nei vienà kartà papraðys savæs „kaip pirkti kasos aparatà?“. Atsakymas á ðá klausimà yra toks sunkus, kad reglamentai labai daþnai keièiasi, ir jûs turite periodiðkai mokytis apie naujus ávykius ðiandieniniame etape. Taèiau, kaip ir ðiandieninë valstybë, taigi ið tikrøjø grupës, ar jis turëtø fiskaliná kasos aparatà, kurá jis nori ið apyvartos, kurià jis generuoja savo ekonominá darbà.

Taèiau yra ir darbo rûðiø, kuriose reikalingas turtas, neatsiþvelgiant á tai, kokio ásigijimo rezultatas yra tam tikras verslas. Dël ðio stiliaus atrodo, kad yra: CD, DVD, automobiliø daliø pardavimas, SND, transporto paslaugø teikimas, taip pat daugybë susijusiø veiklø. Tikriausiai ne dabartinis idealus sàraðas, kurá mato atitinkamas finansø ministro reglamentas (ðiuo metu galioja 2010 m. Liepos mën. Sàraðas. Jei pirmiau minëtame veiklø kataloge, kuriame privaloma naudoti kasos aparatà, nëra gauta energijos, yra dvi galimybës iðimti savo turtà. Tada yra subjektyvi iðimtis ir priklausomybë nuo apyvartos. Jei tai bûtina perëjimui, iðimtis taikoma investuotojams, kurie sukûrë per daug maþiau nei 20 000 PLN, o apskaièiuojant ðià kryptá, prekës þenklams ir vietos valdþios institucijoms nepriimamos. Jis naudojamas gydymui, bet parduodamas tik ûkininkams ir privatiems asmenims. Taèiau, jei jums reikia iðleisti kartu su atliktu darbu, tai yra naudinga verslininkams, kurie naudojasi telekomunikacijø, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, ðvietimo ir savo veiklos srityje. Þinoma, dabar kiekvienas turi sekti geleþinkelio pokyèius. Ir verta þinoti, kad investuotojams, kurie perka pinigus internete bingo hs ej & nbsp; yra galimybë atimti 90% pirkimo kainos (grynosios kainos, bet atskaitytina negali praeiti 700 zlotø. Tai labai neáprastas palengvinimas þmonëms, kurie kuria veiklà. Kiekviena gràþinimo galimybë yra labai rimta.