Kokios sankcijos uth kasos aparato trukuma

Pagal PVM ástatymà ápareigojimas turëti kasà turi verslininkà, kuris valdo paslaugà arba atlieka sandorá dël fiziniø asmenø ir ûkininkø, mokanèiø vienkartinæ sumà, padëties. Iki 2016 m. Mokesèiø mokëtojai vis dar gali naudotis pasirinktomis mokesèiø lengvatomis, nereikia pirkti kasos.

Kadangi nëra ápareigojimo turëti kasos.Pats reglamentas, kuris áeina á 2016 m. Ðalá, yra receptas, kuriame kalbama apie tai, kad verslininkas, kurio pernai pardavimai nevirðijo 20 000 PLN, nëra skirtas registruoti pardavimus fiskalinëmis pajamomis. Sëkmingai toms bendrovëms, kurios pradëjo vykdyti savo veiklà per ataskaitinius metus, 20 tûkst. Zlotø riba turëtø bûti perskaièiuota proporcingai atitinkamø metø mënesiniø akcijø skaièiui.

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015–2016 m. Ámoniø, kurioms reikia sumokëti pajamas, programoje atsirado daugiau verslininkø, áskaitant automobiliø dirbtuvës, gydytojai ir stomatologai, kirpyklos ir groþio salonai, advokatai ar maitinimo ámonës, teikianèios mûsø paslaugas lëktuvuose. Iðskyrus maitinimo paslaugas, likæ verslininkai privalo atsiskaityti kasos aparatu akimirksniu, o 20 000 PLN apyvartà ribojanèios ámonës per 2 mënesius po ðios paskolos gali ásigyti finansiná fondà. Tas pats ápareigojimas 2016 m. Taip pat taikomas verslininkams, kurie siûlo bilietus keleiviø kelionëms, pasiûlius juos gràþinti nepriklausomu marðrutu, nei pinigus ir verslininkus, kurie buvo apskaièiuoti remiantis sàskaitomis faktûromis uþ teikiamas paslaugas dël fiziniø asmenø padëties, bet neiðdavo daugiau kaip 50 per metus. iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos dydþio, ástatymø leidëjas taip pat sukûrë produktø, kuriø pardavimas reikalauja, dokumentà su kasos aparato kvitu. Minëti produktai: suskystintø dujø, varikliø, varikliø, priekabø ir puspriekabiø pardavimas, fotoaparatai, tauriøjø metalø gaminiai, kvepalai, alkoholiniai gërimai ir tabako gaminiai.