Kaledonijos mados dou

Ðá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artimiausiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuotas ðou pasirodë þemiausiame taðke, o visas ávyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Tik originalûs ir subtilûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas, buvo naudojami jø vertei. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, daugelis drabuþiø ið ðilèiausios kolekcijos taip pat buvo parduodami aukcione. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus saugomos jûsø vaikø namuose. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius ramius ir patrauklius veiksmus. Jos savininkai bûtø pakartotinai rekomendavæ savo produktus aukcionuose, o kai sandorio objektas bûtø netgi apsilankæs paèiose gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija greitai pasieks parduotuviø. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuris neabejotinai bûtø kolekcijos, iðskyrus stacionarias gamyklas.Gerai þinoma drabuþiø kompanija yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Jame pristatomi keli kiekvienos regiono gamyklos. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu daugiausia ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija naudojasi kolekcijomis vieningai su dideliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos pasiþymi tokiu plaèiu pripaþinimu, kad net prieð steigiant parduotuvæ jie yra pasirengæ kitoje eilëje nuo kito ryto. Ðios kolekcijos kainuoja tà dienà.Ðios ámonës vaisiai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir regione, kai taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir patvirtina, kad straipsniai yra aukðèiausios vertës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai