Kaino kabinetas

Tikimasi pavasario. Tada ne tik tikimës pakilti keletà papildomø kilogramø, bet ir labiau keistis mitybos áproèiais. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos mësos ir pieno dietos ir pasinaudoti sveikata, kurià mums suteikia salotos.

vitaminaiSalotos yra tikra vitamino bomba. Jie tarnauja mums visais komponentais, bûtinais sveikam kûno funkcionavimui. Lenkai visada, bet nepamirðkite noro bûti labiau linkæ pasiekti gyvûninës kilmës produktus. Taigi daugelis mûsø tautieèiø turi ðirdies ir kraujagysliø ligas. Koronarinë liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra pirmosios mirties prieþastys senyvo amþiaus þmonëms. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina minëtø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra daug lengviau virðkinamos nei kûno ir pieno produktai. Jie yra maþiau paplitæ prekyboje maisto produktais, dël kuriø mes juos geriau jausime. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jie nesukelia temø, turinèiø rëmens ir hiperchidumo. Todël mityba, pagrásta salotø vartojimu, yra stipresnë ir geresnë mûsø maisto planui.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas nëra sudëtingas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Darþoviø pjaustytuvas padarys juos labai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, ið kuriø jûs norite pasiekti salotas, jas sudrëkinti naudodami maðinà, sumaiðykite ir pabarstykite citrinø ekstraktu. Per kelias akimirkas mes turime tinkamà ir maistingà maistà.

ðiluminisPrieð atëjus ðvarioms ir drungnoms dienoms, verta prarasti dalá þiemos metu sukauptø kûno riebalø. Tinkamiausias bûdas gauti svajoniø figûrà yra iðlaikyti mitybà, pagrástà darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai suþinosite, kad senas lenkø bigosas ir kiaulienos pjaustymas gali bûti geriau. Koks puikus bûdas paruoðti skanias salotas neturëtø bûti pagrindinis virëjas. Jums tereikia kûrybiðkumo ir vaizduotës. Tai tik mums priklauso, kokie ingredientai mes sukuriame savo skanius ir jaunus salotus.