Idmetamojo dujo surinkejas

Dulkiø kolektoriai tikriausiai yra tokie patys, kaip ir populiariausios pramoninës árangos grupës. Dël didelio naudojimo pasirinkimo, jie gali dulkëti á mechaninæ tvarkà, per valymo sistemà ir naudojant suslëgtà orà.Pramoniniai dulkiø surinkimo árenginiai yra dulkiø surinkëjai, kurie naudojasi beveik visose pramonës ðakose, kuriose gamybos metu atsiranda uþterðto oro problema.

https://dia-rem.eu/lt/

Labiausiai áperkamos vadinamosios dulkiø surinktuvai, kurie pradedami ypaè medienos ir baldø pramonëje, puikiai atlieka jø vertæ ir ávairiø rûðiø dulkiø, pvz., Plastikø, popieriaus atliekø ir kt., Gavybà. visos gamybos salës, taip pat maþos stacionarios dalys, naudojamos atskirai konkreèioms maðinoms.Maþi matmenø pramoniniai dulkiø surinkëjai (vadinamieji kasetës yra antra ðiø daliø dalis, apie kurià reikia raðyti. Nepaisant jø santykinai maþo dydþio, jie pasiþymi didele filtravimo erdve. Jie geriausiai tinka plonoms ir plonoms dulkëms. Panaðiai kaip ir kasetiniø dulkiø surinkëjai, dirbantys su maþa dulkiø koncentracija.Didesni prietaisai (pvz., Ciklonai yra tinkami naudoti, ypaè tose technologijose, kuriose didelë dalis eroziniø dulkiø gyvena, pavyzdþiui, energetikoje, gaminant laisvas statybines medþiagas, kokso, liejimo, angliø sektoriuje ir kt.Jie gali sukelti sprogioje aplinkoje, o tai reiðkia, kad jie gaminami kartu su ATEX principu. Pagrindiniai darbai yra dulkës, pjuvenos, medþio apdirbimo traðkuèiai, dulkiø ðlifavimas su kitomis medþiagomis, vadinamieji alyvos rûkas, suvirinimo garai ir kt.Naujausi filtrø dulkiø surinkëjai su moduline konstrukcija pasiþymi stipriais tinklais ir daugiafunkciðkumu. Galima naudoti kitokià formà tvarkant, filtravimo rankoviø iðtuðtinimo ir valymo metodu.Pramoniniai dulkiø surinkëjai yra svarbi problema: jie leidþia iðlaikyti formà ir higienà gamybos salës zonoje, o þiemos sezono metu recirkuliacijos reþimu, kad atgautumëte ðiltà orà.