Ginekologas del depiliacijos

Ginekologija eina visà kelià. Yra dar daugiau originaliø gydymo bûdø, kaip iðtirti þmogaus kûnà. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Didþioji problema tarp lytiniø santykiø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvuoju jø aptikimo etapu yra visiðkai iðgydomas.

Nors pastebësite, kad simptomai, kurie gali bûti pagrindiniai ðios ligos simptomai, pasireiðkia, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad bûtø iðvengta ligos. Dël simptomø trûkumo, galbût, gimdos paðalinimas.

Ðis bandymas gali bûti atliekamas naudojant kolposkopà. Nëra nieko keisto, kaip mikroskopas su speculum. Spekuliumas áterpiamas á makðtá su deðiniuoju centru, kad patikrintumëte makðtyje vyraujanèià reakcijà. Ðis mikroskopas sukelia paskutinájá trimatá efektà ir tuo pat metu daro apraðà net iki deðimties kartø, todël ginekologas galës gerai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad galëtø atidþiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikëtø prisiminti, kad turite pasiruoðti paieðkai. Ginekologas tikriausiai nurodys, kaip apsisaugoti nuo bandymo. Pirmiausia, prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà, reikia atleisti ið fiziniø kontaktø ir ginekologinës patirties.

Moteris su kolposkopu paprastai pasirodo ant papildomos ginekologinës këdës. Ðis testas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei poveikis yra nerimà keliantis, ginekologas gali uþsisakyti gimdos dalies paðalinimà, tada poreikis baigsis tokiu lygiu su tam tikru fiziniu aktyvumu, nes jis bus turtingas jaustis labai nepatogiai. Ðio prietaiso pavyzdyje taip pat svarbûs ergonominiai parametrai, nes tai yra darbinis árenginys.