Gastronomijos aranga oldtynas

Jis vis dar nëra girdimas, nes nepaisant pasaulio vystymosi, lytiniai klausimai ir vizitai á ginekologà vis dar laikomi tabu. Taèiau tai nepakeis to, kad anksèiau ar vëliau jaunoji luba turës eiti per savo pirmàjà dienà ginekologijos tarnyboje. Viso to paties ar jos ketinimas yra reguliariai tikrinti, ar kontracepcijos priemonë buvo suteikta, pirmoji ginekologo data atrodo beveik vienoda visose moteryse. Ir taip pat stresas, galø gale, nusirengimas ið valstybës á kità asmená nesilaiko gerø áspûdþiø. Toliau pateikiamoje instrukcijoje pristatysime, kaip padaryti pirmàjá apsilankymà ginekologe ir ko tikëtis ið jo.

Pirmosios dienos prieþastis nëra aiðki problema, pvz., Makðties infekcijos, pageidautina dël svarbaus paskyrimo, pasirinkti dienà tarp ciklo ir ciklo vidurio, o tai suteiks gydytojui konkretø gimdos kaklelio tyrimà ir galbût vartoja citologijos agentà. Kalbant apie kûno paruoðimà, svarbu paminëti, kad drabuþiai yra laisvi, lengvai nuimami. Tai ne tik apie patogià drabuþiø spintos apaèià, bet ir apie uþtrauktukà arba deðinæ á virðø, nes reikës iðtirti krûtinæ. Bikini zonos depiliacija atrodo gana prieðtaringa. Tiesa yra ta, kad tyrimas bus ámanomas nepriklausomai nuo to, ar nusprendþiame skleisti intymià aplinkà, ar ne.

Kita vertus, jei kalbama apie patá tyrimà, jis bus laipsniðkai nurodomas: pirmiausia gydytojas papraðys pagrindinës informacijos, pavyzdþiui, svarbaus ir vienintelio laikotarpio datos ir trukmës, jei asmuo jau pradëjo lytinius santykius. Jei mes savanoriðkai norëjome naudoti kontracepcijos metodà, gydytojas daugiau papasakos apie jausmus, lydinèius mus per ðá laikotarpá (galbût sunkus pilvo skausmas, panaðus á tà, kraujavimo gausa, kuri, mûsø manymu, turëtø bûti kontracepcijos bûdas.Tada mes turime tinkamai iðtirti, ar svarbi këdë, kurioje mes naudojame atsukimo padëtá, su duomenø kojomis profesionaliuose maiðytuvuose. Pats tyrimas yra neskausmingas, taèiau stipriai pabrëþti pacientai gali jausti diskomfortà ar skausmà. Nebijokite praneðti apie tai savo gydytojui.

Svarbu juos daþnai, kas kartà per metus, pateikti ginekologiniø tyrimø pradþioje. Be to, nepamirðkite iðlaikyti savo mënesiniø kalendoriaus, nes ciklø informacija yra bûtina norint tinkamai iðtirti.