Gaisro rizikos themelapis

Daugelyje pramonës ðakø yra didelë gaisro rizika. Èia kalbu ne apie kuro, energijos, daþø darbà ir apie cukraus ar miltø gamybà. Medþiagos, kurios gali bûti sudarytos ið garø, dujø, skysèiø, pluoðtø ar aerozoliø, kartu su oru ar kitomis medþiagomis labai maloniame tirpale, taip pat gali veikti kaip sprogiosios medþiagos.

Ðtai kodël yra daug teisingumo aktø, kuriø prioritetas yra gaisrø prevencija. Pirmiausia kalbame apie ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Teisæ, ið tiesø, minimalius reikalavimus, susijusius su darbo, susijusio su sprogios atmosferos darbo vietoje, pasitikëjimu ir higiena. Ðiuo teisës aktu pirmiausia siekiama uþkirsti kelià bet kokios sprogios aplinkos atsiradimui. Taip pat siekiama uþkirsti kelià uþdegimui ir apriboti sprogimo poveiká.Labai daug veiksniø yra sprogimui atsparios sistemos, ty visa sprogimo sistema. Informuojant apie aptariamos sistemos ásipareigojimus pirmiausia reikia paminëti sprogimo palengvinimo, sprogimo slopinimo sistemø ir sprogimo izoliacijos metodus.Membranos yra prietaisai, kurie padeda pramoniniams árenginiams. Jø projektas pirmiausia yra filtrø, malûnø, cisternø, rûðiavimo, smulkintuvø ar ciklonø garantija.Prieðingai, sprogimo slopinimo sistemos iðeina, kad sprogimo metu susidarytø dideli slëgiai. Kiekvienas jutiklis ir slëgio jutiklis, valdymo skydai, HRD cilindrai ir nerûdijanèio plieno purkðtukai koncentruojasi á slopinimo sistemà.Sprogimo izoliacijos sistema yra metodas, kurio pagrindinis tikslas yra visø pirma sumaþinti sprogimo poveiká. Èia kalbame apie tokius priedus kaip atbuliniai voþtuvai, greitai veikiantys varþtai, sprogimui atsparûs dûmtraukiai ir didelio greièio voþtuvai.Reikëtø nepamirðti, kad sprogimui atsparios sistemos yra gërimas ið darbo pasitikëjimo ir higienos reikalavimø.