Fiskalinis kasos aparatas a trade

Paëmimas ið novitus lupo kasos yra ypaè svarbus dokumentas investuotojui ir þmogui. Ðie idealai privalo pateikti tokius pardavimo árodymus, ðie adresatai visuomet turëtø paðalinti gavimà.

Deja, kai kurie ið mûsø daugiau dëmesio skiria sàskaitoms, kurios pavyzdþiais gali turëti rimtø pasekmiø. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais bûdais jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju klausimas yra gana paprastas. Jie turëtø saugoti èekiø kopijas 5 metus - jei iþdo pavadinimà audituoja. Taèiau kodël toks dokumentas klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþas atvejø, kurie naudoja unikalià reikðmæ, galia. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Visø pirma ji traktuoja tuos atvejus, kai ketiname reklamuoti ásigytà produktà arba já gràþinti ir paimti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys parodyti reklamuojamo sandorio gavimo patvirtinimà. Kiek laiko turime galvoti apie tai, kada kvitas turi dalyvauti kuriant skundà? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Daug ilgiau turëtume saugoti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos ásigijimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums iki 24 mënesiø nustatyti sprendimà pateikti skundà. Tiksliai tuo metu, jei neturime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo greièiau reklamuojamo produkto pranaðumas, tuo sunkiau nuostoliø kartu su dokumentais, patvirtinanèiais toká pardavimà.

Taigi, prisiminkime, kad pardavëjai turi mums pateikti apsipirkimo metu. Ádëkime ðiuos dokumentus naudingai. Mes galime padaryti vokus, kuriuose galime gauti kvità chronologiniu laiku, galime paskirti specialià dëþæ paskutinæ kryptá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis atliktus sandorius, bûtø ávykdytas, jei jis gali bûti pagrindas pateikti skundà.