Fiskaline novitus

Gautas ið novitus lupo kasos aparato yra labai galiojantis dokumentas ir vadovams, ir pirkëjui. Tie, kurie puikiai iðduoda tokius pardavimo árodymus, kiti turëtø visais laikais juos paðalinti.

Deja, kai kurie ið mûsø, kad gautø pajamø, nesuteiktø daugiau dëmesio, o tai daugeliu atvejø sukelia tragiðkø pasekmiø. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiomis aplinkybëmis jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju klausimas yra gana paprastas. Jie turëtø saugoti èekiø kopijas 5 metus - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Kodël dokumentas klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas daugelyje pavyzdþiø yra labai svarbus. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai veikia visose situacijose, kai norime reklamuoti ásigytà produktà arba suteikti jam galimybæ gauti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime pagalvoti, kada kvitas mums padeda pateikti skundà? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums iki 24 mënesiø aptikti ligà ir praneðti apie skundus. Bûtent tuo metu, kai neturime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo greièiau reklamuojamø prekiø skaièius, tuo pelningiau prarandamas dokumentas, patvirtinantis toká pardavimà.

Taigi prisiminkime, kà pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat nepamirðkime, kad tokie dokumentai bûtø patogiai iðdëstyti. Mes galime padaryti vokus, kuriuose laikysime kvitus chronologinëse organizacijose, á ðá elementà galime ádëti specialø langelá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis sudarytas sutartis, bûtø saugomas tol, kol jis yra pagrindas pateikti skundà.