Euk maisto pristatymas

https://ecuproduct.com/lt/fresh-fingers-veiksmingas-kovos-su-mikozes-preparatas-skirtas-koju-ir-nagu-odai-priziureti/

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau paruoðti kelià mano mergaièiai. Dizaino metu að turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, pateiktà vyno ir kvapiøjø þvakiø kompanijoje ið tam tikros DIY parduotuvës. Puiki idëja - ðukutës. Labai iðskirtinis patiekalas, bet taip pat sunku paruoðti, nes midijos turi gerai þinoti, kad iðeiti ið jø.

Deja, virëjas ið esmës yra vidutinis nuo manæs. Turinyje galëèiau pasakyti, kad tai pradedantysis, nes taip bûtø beveik tiesa. Internete rado ðiø smëlio gaminiø receptà. Að neturëjau problemø suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo paraðyta anglø kalba! Na, að nepadariau, að viskas viskà ávertëu ir mes skubame pagal virëjo intuicijà (kurià neturiu. Að nusprendþiau, kad norëèiau pateikti darþoves apsuptas midijas. Taèiau að pamirðau, kad jûs taip pat turite nulupti ir nupjauti darþoves. Jis buvo pabrëþæs, nes etapas buvo dar maþesnis ir buvau labai vietoje. Að pradëjau supjaustyti darþoves, nenorëjau blogos sëkmës, að turëjau pirðtà tiesiai ... Na, að tiesiog nesuteikiau kaip geros rûðies. Að atëjau idëjà - darþoviø pjaustytuvà. Taigi tai buvo tikrai nukentëjæs. Nepakankamai, iðgelbëjau keletà akimirkø pjovimo metu, per að neturëjau bijoti savo gyvenimo, naudodamas pjaustytuvà. Kai visa tai buvo pasirengusi, að iðpjaustiau ðukes ant sviesto. Þinoma, viskas kepama, kaip ir vaizdas ið svetainës, kurioje suradau receptà. Taèiau að pamirðau, kad jis vis dar ruoðia sriubà. Að greitai ðoktelëjau á netoliese esanèià rûgðèiosios sriubos parduotuvæ ir supiliau já á puodà ir tada tik patyriau. Desertui gaminio ledai buvo paruoðti ðaldiklyje ðaldiklyje. Gerai, kad norëèiau motyvuoti, jei turëjau pasiruoðti prieð tai buvusià dienà, nes nebegalëèiau nieko daryti. Turiu pripaþinti, kad paskutinës minutës, iðgelbëjusios mane, darþoviø pjaustytuvas iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Mergina buvo nustebusi ir puikiai gerbë mano kulinarinius ágûdþius.