E deklaracijos programa amonems

"Optima ERP" programa yra labiausiai ádomi Lenkijoje sukurta programa, sukurta maþosioms ir vidutinëms ámonëms ið visø srièiø. Tai ypaè populiari apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis nusipelnë dël geriausiø integruotø sprendimø.

Naudodamas fiksuotà mënesio pasiraðymo ámokà, klientas gauna prieigà prie programinës árangos, kuri palengvina ámonës valdymà internetu per narðyklæ."Optima" programa yra atsakinga ne tik á stacionarià formà, bet ir á turgavietæ. Dël to klientai gali visapusiðkai valdyti ámonës veiklà per internetà.Dinamiðkai reguliuoti ámonës verslo aplinka, kuri reikalauja naudoti konkurenciná pranaðumà turi jëgø pagreitinto priëmimo ir naudojimo tinkamø sprendimø skoná ir darbo jëga ámonëje.

Idëja yra pateikti tipø sprendimus, kurie dël paþangiø naujausio metodo panaudojimo yra supaprastinti verslo valdymà ir lenktyniauti."Optima ERP" programa siûlo sprendimà kiekvienai bendrovei, pradedant nuo paslaugø, prekybos ir gamybos ámoniø, per maþmeninës prekybos tinklus, apskaitos tarnybas, mikroámones ir individualias ámones.Pagal ERP programos idëjà kartu su planais priimamas platus papildomø sprendimø, kurie palaiko ir dirba visoje integruotoje sistemoje, kad bûtø galima aptarnauti visas bendrovës veiklos sritis. Kartu su programine áranga klientams pateikiama daugybë pagalbos, kuri supaprastina kasdiená darbà.

"Optima ERP" programa yra sëkmingas kiekvienos ámonës sprendimas. Palengvina saugojimà ir veiksmus ávairiais aspektais. Ji taip pat siûlo lengvà prieigà ir ámonës pertvarkymo perþiûrà. Tai paskutinis mintis, kuri gali bûti lengvai rekomenduojama visoms ámonëms. Nepaisant to, jis yra maþas, didelis ar vienas - kiekvienas mëgsta gerai jaustis Lenkijos versle ir rûpintis viskuo esant kuo aukðtesnei kontrolei, tai yra tai, kà siûlo programinë áranga.