Dviesios salotos

Ðvieþios, sultingos salotos yra neatsiejama daugelio mûsø patiekalø dalis, ne tik mûsø. Svarbu juos paraðyti praktiðkai ið kiekvienos darþovës, gerai integruotos su nepaþástamais þmonëmis ir tik prieskoniais. Nenuostabu, kad mes negalvojame apie kasdiená antrà patiekalà be patiekalingos salotos, kuri ne tik praturtina tradicinës mësos skoná su bulvëmis, bet ir yra tikras vitamino bomba, reikalinga tobulai formuoti savo kûnà.

Naminës salotosParuoðtas salotas galima ásigyti sandëliuose, estetiðkai ádedamas á plastikinius konteinerius ir puikiai prieskoniais. Taèiau atvejø galia yra daug skonio savarankiðkai susidedanèio ketaus, o jø geras gydymas yra poreikis sumalti visas darþoves ant groteliø arba sunaikinti jø smulkinimà. Ðtai kodël bet kuriame namuose prisidës elektrinis darþoviø trupintuvas. Ðis nepastebimas prietaisas, kuriame yra virdulio ar puodo dydis, tinka bet kuriai virtuvei. Jame yra patogi talpykla, á kurià mes ádëtos nuluptas darþoves, arba galbût supjaustyti á maþesnius gabalus. Taèiau didelis smulkintuvas turëtø sugebëti tvarkyti net visus salierus ar burokëlius.

Ling Fluent Ling Fluent . Greitas ir efektyvus užsienio kalbos mokymasis internete

Elektrinis darþoviø trupintuvasToks smulkintuvas yra paskutinë iðeitis, kaip vos per kelias sekundes sukurti skanius aromatinius salotus. Viskas, kà turime padaryti, yra mesti morkas, svogûnus, kopûstus ar kitas darþoves, kuriø mes norime labiausiai, ir ájunkite maðinà, o po keliø sekundþiø mes galime iðimti visà kapotø darþoviø konteinerá. Ir viskas be pjovimo pirðtø ir nagø ant trintuvës, arba ðvarus darþoviø sultys visoje virtuvëje - estetiðkai, greitai ir vistiek. Toks smulkintuvas tikrai bus naudingas bet kuriai namø ðeimininkei, kuri nori leisti savo ðeimai valgyti uþkandþius su ðvieþiomis salotomis, kuriø jûs nenorite kasdien valyti griliavimui. Tai patiekalas, kuris investuoja savo laikà, ir jis nori valgyti daugiau þaliø, ðvieþiai kapotø darþoviø!