Drabuthio dizaino svetaine

Svarbi fiskalinio spausdintuvo elzab uþduotis yra raðyti informacijà apie komerciná pirkimà. Skirtingai nuo kasos aparato, finansinis spausdintuvas visada bendradarbiauja su iðorine sistema, tai reiðkia, kad nëra nepriklausomo patiekalo. Naudojant ðá iðoriná metodà, jis gali bûti kompiuterio, iðdëstyto konkreèiai srièiai skirta programinë áranga, árodymas.

https://neoproduct.eu/lt/perle-bleue-visage-care-moisturise-veiksmingas-budas-atsikratyti-rauksliu-ir-suteikti-odai-geriausia-prieziura/

Ryðys vyksta, pavyzdþiui, per RS232 serijinæ sàsajà. Ðis poþiûris suteikia daug daugiau galimybiø analizuoti ir teikti ataskaitas nei áprastas kasos aparatas. Papildomas finansiniø spausdintuvø privalumas yra galimybë spausdinti uþ áprastø èekiø ir PVM sàskaitø faktûrø. Be to, spausdintuvo ir kompiuterio derinys garantuoja didesnæ prieigà prie iðduotø dokumentø. Spausdintuvà sudaro tiesioginis spalvotas TFT ekranas. Kaip 4,3 coliø ploto árodymas. Ji turi bûti prijungta prie korpuso arba iðorës. Todël toks monitorius pateikiamas per specialø kabelá, kurio vidutinis ilgis yra pusantro metro. Tokiame ekrane, be pagrindinio meniu, vartotojas gali perþiûrëti siûlomø prekiø kainà kaip árodymà, reklamos klipai yra reklamuojami þinomai ástaigai. Spausdintuvas leidþia parduoti prekes su prekiniais þenklais, kuriø simboliø ilgis yra didesnis nei áprastas kasos aparatas. Galime spausdinti logotipà jûsø ámonës pavadinime esanèioje grafinëje odoje, sàskaitoje-faktûroje NIP klientas, o taip pat ir brûkðninius kodus, esanèius po gavimo. Spaudiniai gali bûti montuojami ant popieriaus, o popieriaus plotis gali bûti pasukamas atsiþvelgiant á kliento poreikius. Kai kurie fiskaliniai spausdintuvai siûlo elektroninæ kopijà SD kortelëje. Prieiga prie SD kortelëje saugomø duomenø gali bûti tvarkoma ið spausdintuvo arba kompiuterio laikotarpio. Prieiga prie konkreèiø duomenø, saugomø SD puslapyje, leidþia perþiûrëti, praneðti ir kopijuoti bet kokià naudotojo pageidaujamà informacijà. Kaip árodymà galima atspausdinti ataskaità apie produktus, kuriems buvo taikomi mokesèiø tarifø pokyèiai. Visi ðie patogumai neturi paprasto kasos.