Direktyva 94 9 ce atex

Lenkijos teisinës sistemos ATEX direktyva buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis naudojamas produktams, skirtiems karjerai erdvëse, kurioms gresia sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, susijusius ne tik su sauga, bet ir su sveikatos prieþiûra. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Atitinkamo norminio akto nuostatø atveju uþstato lygis ir papildomai su dabartinëmis vertinimo procedûromis didþia dalimi priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje árenginys veiks.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atitikti konkretus produktas, kad bûtø galima juos naudoti sprogioje aplinkoje. Taèiau kokia zona? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á grupes. Yra du ið jø. Pirmojoje dalyje gaunami árenginiai, kurie yra sujungiami á þemæ ir ant pavirðiø, kurie gali kelti metano sprogimo pavojø. Antroji dalis jungiasi prie prietaisø, kurie yra priimti ðiose vietose ir kurie gali egzistuoti esant sprogios aplinkos pavojui.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai, taikomi visoms prietaisams, naudojantiems sprogstamose / anglies dulkiø sprogimo zonose. Taèiau bendresni reikalavimai gali bûti lengvai nustatyti suderintose sutartyse.

Reikëtø nepamirðti, kad prietaisai, skirti karjerai sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþintas uþ þenklo, kuris turëtø bûti stiprus, matomas, stiprus ir paprastas.

Notifikuojanèioji ástaiga iðnagrinëja visà kontrolës sistemà arba individualø árenginio ásigijimà, kad uþtikrintø atitiktá taikomiems direktyvos modeliams ir reikalavimams. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.