Darbas anglo kalbos mokytojo valtyje

Paprastai, vartojant terminà „interpretavimas“, vartojame sinchroniná vertimà, kuris þaidþiamas tam tikroje garso izoliacija, arba daugiau nuoseklià vertimà, kuris yra vertëjo þodþiu vertimo tekstas. Taèiau daugelis moterø þino, kad yra ir kitø labai populiariø vertimø rûðiø. Be kitø dalykø, yra vadinamasis ðnabþdesys, ryðys ar vertimas ið vista. Kokie yra mano pateiktø vertimø tipai? Ðnabðtas vertimas, t.y. tuomet ðnabþdesys yra vienintelis vertimo tipas, kuris skaièiuojamas pasmerkiant sakiná klientui praëjus garsiakalbio pasiûlytiems þodþiams. Tuomet egzistuoja stiprus vertimas, kuris gali gyventi labai lengvai, nes visiðkas papildomø garsø tipas gali bûti trikdomas taip, kad jis egzistuoja tik maþose þmoniø dalyse. Paprastai jis atliekamas laiku, kai tik vienas asmuo neþinojo kalbëtojo kalbos. Toks mokymas yra labai nepageidaujamas vertëjø, nes tam reikia ne tik precedento neturinèios koncentracijos ir dëmesio skirstymo. Vertëjas, ðnabþiantis þodá þodþiu klientui, gali skambinti ið garsiakalbio.Ryðys yra specialus nuoseklaus vertimo tipas, kurá sudaro sakinio pareiðkimas po sakinio. Jis priimamas pozicijose, kai besimokantysis neturi galimybës paruoðti informacijos ið kalbëtojo arba kaip tiksli iðraiðka yra ypaè svarbi. Paprastai ðis vertimas atliekamas per maðinos konstrukcijos daliø vertimà. Trendiðki ryðiai taip pat egzistuoja kaip socialinis vertimas. Vertimas ið vertimo yra vertimo ir vertimo privalumas. Jà sudaro teksto perkëlimas á kalbà, taèiau sunkumai skaièiuojami pagaliau, kad jis protingai nepriima teksto anksèiau, todël jis turi þiûrëti visà vaizdà vienu metu ir tiksliai bei tiksliai já gràþinti. Ðis standartas yra plaèiai naudojamas vertimuose, nenuostabu, kad jie yra prisiekusio vertëjo egzamino dalis.