Centrinis dulkio siurblys su paslepta tharna

Mes mëgstame bûti ðvarûs gyvenime, bet ne visi mëgsta daryti valymo darbà. Tam nëra prasmës, arba patalpose panaudojame kilimus ar kilimus, kad iðtuðtintume savo gyvenimà. Yra labai triukðminga funkcija, ji renkasi dulkiø siurblá keliant. Tai dulkina dulkës.

Ádomus variantas seniems dulkiø siurbliams yra centrinë dulkiø siurblys. & Nbsp. Dulkiø siurbliai yra ilgesni. Tokia svarbi valymo sistema geriausiai sukurta statant ar renovuojant namà, kai sienos dar nebaigtos. Svarbiausias centrinio vakuuminio valymo sistemos bruoþas yra centrinis asmuo, kuriam standûs vamzdþiai nukreipiami á sienose esanèias siurbimo lizdas. Dulkinant siurblá kalbama apie lanksèià þarnà, kurios galas yra pritvirtintas prie greièiausios lizdo. Centrinis blokas turi bûti árengtas uþ gyvos dalies - rûsyje, garaþe arba bet kurioje kitoje patalpoje.Butuose, kur grindys reikalauja daþnai ðluoti, todël virtuvëje arba prieðkambyje verta pamàstyti apie automatinio kauðelio montavimà. Tuo metu ant grindø yra pastatytas antgalis, kuris yra nuolat prijungtas prie statybvietës. Dulkiø siurblys, kurá valdo pëdomis valdomas mygtukas, persiurbia ðiukðliadëþæ. Automatiniai kauðai gali bûti patalpinti kabineto þemëje arba tikrai pasienyje. Verta árengti toká kauðà aplink þidiná, kad galëtumëte greitai atsikratyti pelenø ar medþio droþliø.Centrinis dulkiø siurblys, be abejo, yra daug privalumø. Deja, taip pat nëra visiðkai didelio kurso, todël centrinës vakuuminio valymo sistemos vis dar pripaþástamos Lenkijoje kaip prabangûs sprendimai.