Centrinis dulkio siurblys laikas

Daugelis ið mûsø per valymà tikrai kovoja su iðsiskirianèiomis pëdsakø dulkëmis, kurios yra iðvalytoje vietoje, kartu su jais esanèiomis medþiagomis, kurios daþnai sukelia labai erzinanèius alergijos simptomus. Kova su paskutiniu yra naudingesnë, nei mes manome. 100% dulkiø siurbliø montavimas leidþia paðalinti neðvarumus ir mikroorganizmus uþ pastato ribø, be triukðmo ir daug komforto.

Centriniai dulkiø siurbliai yra kanalø rinkinys, esantis ant kai kuriø pastato sienø ir kaltas dël atliekø veþimo á centriná padaliná, pateiktà rûsyje, ûkyje ar garaþe. Valymo antgalis ir þarna yra prijungtos prie siurbimo lizdø, esanèiø blokelyje. Kai þarna prijungiama prie vieno ið centrø, centrinis blokas automatiðkai tinka. Ásiurbtas oras po dulkiø atskyrimo yra atliekamas uþ pastato ribø, o ðiukðles galima iðtuðtinti tik kartà per kelis mënesius. Kodël pagrindinis dulkiø siurblys toks vertingas ir efektyvesnis pasirinkimas nei paprastas dulkiø siurblys? Pagrindinë siurbimo sistema - tai nauja intelektualioji namø technologija, kuri didina mûsø savybiø vertæ ir pakelia gyvenimo lygá. Prieðingai nei tradicinis dulkiø siurblys, daug efektyviau filtruojame orà pilyje ir neleidþia iðsisklaidyti pëdsakø dulkiø, o tai labai draugiðkas sprendimas, ypaè alergiðkiems þmonëms. Ið pastato iðpûstas oras ið dulkiø siurblio, kuris sukelia alergenus ir mikroorganizmus, valymas tokiu dulkiø siurbliu yra artimesnis, elegantiðkas ir subtilus. Pati funkcija yra ta, kad centriná vienetà ávesdami á atskirtà vietà, mes þymiai sumaþinsime triukðmà valymo metu. Iki maitinimo laido nebuvimas neturi vesti jà, þinoma, kaip ir áprastà dulkiø siurblys, visos sistemos, kuri ávykdo dulkiø palaidotas viduje, ir gamtos ir lanksti siurbimo þarna duoti mums pasiekti net nutolusiø kampeliø be bûtinybës rankena aplink dulkiø siurbliu. Nëra prasmës naudoti filtrai, dulkiø siurblio ásiurbimo galia gyvena, taip pat nesumaþëja rezervuaro pripildymo galia, taigi, kai jis prisimena kambará senajame dulkiø siurblyje.