Cecho mesos didmenine prekyba

Lenkijoje gaminami ir parduodami tradiciniai mësos produktai yra daug mësos didmenininkø. Mësos didmenininkai turi ðaldytuvø, uþtikrinanèiø ðvieþiø produktø pristatymà á bet kurià ðalies vietà, kitaip tariant, mësà, atitinkanèià gyvûnø skeleto raumenis su audiniais, pasiekianèiais juos, ir kai kuriuos vidaus organus. Mësa paprastai vadinama ávairiø rûðiø þinduoliø ir paukðèiø, paskerstø vartotojø patalpose, atstovø mirties kûnais, atsirandanèiais dël auginimo ar paieðkos natûralioje aplinkoje.

Mësa retai valgoma, t. Y. Iðkart po gyvûno þudymo, taèiau paprastai ji naudojama termiðkai: virti, kepti, kepti arba troðkinti. Mësos didmenininkai siûlo daug produktø, daugiausia gaminamø ið kiaulienos, jautienos ir paukðtienos. Mitybos specialistai iðskyrë baltà ir raudonà mësà, taèiau ðis padalinys nëra priklausomas nuo spalvos, jis tik susilpnëja nuo miooglobino koncentracijos raumenø pluoðtuose. Baltoji mësa yra viðtiena, kalakutiena, triuðis, verðiena ir struèiukas, raudona mësa yra pagaminta ið jautienos, kiaulienos, arkliø mësos, avienos, jauèio, oþkienos, anèiø ir þàsø.

Mësos produktai, pagaminti ið mësos didmenininkø pagamintos baltosios mësos, turi maþiau riebalø, o tai reiðkia, kad cholesterolio kiekis yra maþesnis, o jo kiekis gerame kûne sukelia aterosklerozæ, iðeminæ ðirdies ligà ar net ðirdies priepuolá. Mësa ið tiesø yra geriausias baltymø ðaltinis, kuriame yra visos esminës organizmui bûtinos aminorûgðtys. Zoonoziniai produktai, atsiradæ dël kûno didmenininkø, taip pat yra puikus geleþies ðaltinis nuolatinëje mityboje, kuri geriau absorbuojama nei bet kuris augalinës kilmës geleþis.