Audinio filtro separatoriai

Priimant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad yra keletas tokiø dulkiø surinkimo bûdø. Pirmoji pramoniniø dulkiø surinkëjø eilë yra nusodinimo kameros. Jie yra dabartiniai gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijai, patenka á paèià dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra lengvesnës, laisvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio dulkiø surinkëjø trûkumas yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jiems bûdinga tai, kad tokie patiekalai yra populiarûs eksploatuojant ir jie turi daug supaprastintà konstrukcijà. Visada atminkite, kad jø veiksmingumas nëra labai svarbus. Todël didesnëse gamybos ámonëse jie neveikia.Filtrø separatoriai yra dar vienas simbolis. Filtruokite dulkiø surinkëjus moderniame strateginiame darbe, kad uþterðtos dujos gaminamos tinkamais audiniais. Ðiuo metodu uþterðtos medþiagos praranda audiná, o iðgrynintos dujos teka. Tokie dulkiø surinkëjai turi labai svarbø poveiká. Todël jie gerai dirba didelëse gamybos ámonëse.Verta paminëti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra privalomas visose darbo vietose, kuriose siunèiami tam tikri oro terðalai. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra labai dideli ir mes turime pritaikyti jûsø dulkiø surinktuvà prie namuose atlikto darbo pobûdþio. Taigi perskaitykite apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kiek nuspræsti. Dulkiø surinkimo árenginiø tipai ið esmës yra atskirti nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø kolektoriai, kurie yra ðiek tiek svarbesni stabilumui, bus daug efektyvesni. Taip pat svarbûs ámonës pramoniniai dulkiø surinkëjai. Verta naudoti ið patvirtintø ámoniø, kurios uþima teigiamas nuomones. Dabartiniai patarimai, kuriø garantija suteikta, nepavyks dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.