Apskaitos biuro paslaugos

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia pagalbà apskaitoje, tvarkydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio dokumentus. Tai padeda raðyti kitø finansø ástaigø ir ámoniø, taip pat asmenø, darbui.Pasiraðydamas sutartá, rangovas, ty apskaitos tarnyba, vykdo pareigas, susijusias su mokesèiø ástatymø ágyvendinimu, darbo gerove ir, be to, su socialiniu draudimu susijusiomis teisëmis.

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø, vykdanèiø ávairias operacijas, darbà. „Optima“ modulis yra glaudþiai integruotas á apskaitos tarnybà, todël visi praneðimai gali bûti reguliariai keièiami ir sinchronizuojami. Tai garantuoja buhalteriui dirbti be papildomo prisijungimo.Priklausomai nuo pavirðiaus ir ámonës modelio, gali bûti naudojami ávairûs moduliai, átraukti á „Optima Biuro Rachunkowe“ programà.Pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms teikti tiesiogines apskaitos paslaugas. Tai leis atsiskaityti su mokesèiø inspekcija pagal naujausius reglamentus. Kitas prekybos knygos modulis skirtas knygø iðsaugojimui kartu su ávairiais apskaitos ástatymais. Skelbimo procesai yra automatizuojami bendrose sumose. Ðis elementas áraðo PVM. Ji taip pat leidþia siøsti informacijà á elektroninæ tvarkà.Kitas modulis „Ilgalaikis turtas“ suteikia apskaitos ástaigoms galimybæ saugoti pirkëjo ilgalaikio turto apskaità, taip pat teisines ir ðviesos vertes. Jis taip pat leidþia panaudoti nusidëvëjimà. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR ir darbo uþmokesèio modulis apskaièiuoja ir iðduoda mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Veikia su Mokëtojo planu. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia mokesèiø inspekcijai deklaracijas. Visa tai vyksta pagal naujausius reglamentus, kurie nuolat atnaujinami.Optima programa yra daþniausiai pasirinkta apskaitos tarnybø ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis yra naudingas stacionarios grupës ir paslaugø formos, prieinamos internetu.